Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Chrudim: multifunkční projekty na zasakování srážkové vody či revitalizace školních zahrad

| autor: Hana Tomášková0

Vznik nových parkovacích míst s využitím zasakovací dlažby

Cílem projektu je rozšířit stávající parkoviště na třídě Palackého v Chrudimi o 8 nových parkovacích míst. „A to takovým způsobem, aby nebyl navýšen rozsah nepropustných povrchů, které by neumožňovaly zasakování dešťových srážek. Mezi stávajícími parkovacími stáními budou vybudována nová parkovací stání s povrchem ze zatravňovací betonové dlažby, která by měla umožňovat vsak dešťové vody,“ uvádí k projektu Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, město Chrudim.

Přírodní zahrada učí děti ekologicky hospodařit

V duchu přírodě blízkých řešení jsou připravovány i rekonstrukce školních zahrad na zahrady přírodní,“ specifikuje hlavní myšlenku realizace Šárka Trunečková.

Těsně před zimou byla dokončena přírodní zahrada Mateřské školy Na Valech. „Součástí zahrady jsou dvě terénní nerovnosti - kopečky, které jsou spojeny lávkou. V menším z nich je tunel k prolézání,“ přibližuje Šárka Trunečková, Děti si aktivitou v tomto podnětném a přírodně laděném prostředí posílí tělesnou, ale i psychickou zdatnost, obratnost, hrubou motoriku, vzájemnou pomoc a získají zkušenosti, co je a není bezpečné.“
Dožívající staré stromy nahradily nové užitkové stromy – jabloň a švestka. Každá třída dostane na starost vyvýšené záhonky a bude získávat praktické pěstitelské zkušenosti. Nové kompostéry naučí děti chápat, kde se bere úrodná půda, zjistí více o životním cyklu rostlin, ekologickém hospodaření a zpracování biologických odpadů.
„Celkové náklady projektu „Cesta ke čtyřlístku, …čtyřlístkem ke štěstí“ jsou 1 247 579 Kč. Na realizaci město získalo dotaci z Národního programu životní prostředí ve výši 500 000 Kč,“ upřesňuje Šárka Trunečková.

Revitalizace školní zahrady ZŠ Dr.Peška

Připraven máme ještě jeden projekt na revitalizaci školní zahrady ZŠ Dr.Peška,“ informuje Šárka Trunečková, Cílem projektu bylo navrhnout zahradní úpravy pro základní školu v přírodních charakteru.“

Úmyslem bylo vyprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům objednatele v souladu se zákony estetickými, architektonickými, biotickými a funkčními. Zároveň bylo nutné, aby splňoval podmínky přírodě blízkého charakteru.

Nosnou myšlenkou celého řešení je KRUH. Znak kruhu se dá interpretovat jako symbol cykličnosti času a koloběhu života i přírody,“ vysvětluje Šárka Trunečková.

Rozdělení zahrady na hlavní funkční plochy:

Altán - multifunkční prostor pro vzdělávání, kulturu i zábavu. Altán by měl sloužit pro přenesení části vzdělávacích aktiv do prostoru zahrady. Základem konstrukčního řešení altánu je zámečnicky svařovaná konstrukce z oceli. Střecha je z části tvořena vegetační střechou, která by v letních měsíci měla aktivně klimatizovat prostor a jímat dešťovou vodu, a z části plochami, ze kterých bude svedena dešťová voda přímo do zahrady. Ta bude následně jímána do záhonů, pítka pro ptáky či trávníků.

Ohniště - prostor pro komunitní setkání žáků, rodičů a školy, pro relaxaci a vzájemné sdílení.

Vyvýšené záhony - prostor pro produkci bylinek, zeleniny a jahod, místo pro zažití radosti z pěstování.

Trvalkové výsadby - prostor pro podpoření biodiverzity, estetické i aromatické zážitky

Extenzivní travnaté plochy - prostor pro podpoření biodiverzity, manuální práci i bádání.

Revitalizace Michalského parku

Další projekt, který je připraven, řeší revitalizaci Michalského parku,“ říká Šárka Trunečková. Tento park okolo kostela sv. Michala leží v centrální chráněné městské památkově zóně. Prostorové řešení je jednoznačně determinováno stavbou kostela, vzrostlou zelení parku a pěší komunikací spojující Tyršovo náměstí s ulicí Sladkovského.

Rekonstrukce parku a jeho úpravy vychází ze stávajících hodnot území. Jeho základními prvky jsou vytvoření hlavní pobytové plochy před vstupním průčelím kostela, úprava stavu povrchů s ohledem na jejich pěší provoz (s možností případného pojezdu) ve vztahu k hodnotě vzrostlé zeleně parku a úpravě prostoru pro zvýraznění polohy kostela sv. Michala.

V rámci projektu je řešeno zasakování vody. Obě hlavní dešťové stoky jsou svedeny do vsakovacích objektů situovaných do zelených ploch po spádu terénu, každý o ploše 21,6 m2 s přelivem. Jednotlivé přípojky jsou na hlavní stoky napojeny pomocí odboček. Na vstupech do Michalského parku ve východní a západní části jsou pro zachycení dešťových vod navrženy příčné odvodňovací žlaby. Odkanalizování výhledové fontány a příčného žlabu na vstupu do parku je navrženo do malého vsakovacího objektu v Tyršově náměstí,“ uzavírá Šárka Trunečková.

Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě.

Chrudim je do Projektu Zdravé město zapojena od roku 2001, mezi šampiony Zdravých měst se řadí již od roku 2007. Pojem „Zdravé město“ nelze chápat jako současný a ukončený stav města. Jedná se o dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města.

I proto se Chrudimi daří velmi dobře naplňovat motto „Město, kde stojí za to žít“.


Foto: zdroj MŠ Na Valech
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ