Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuálně zveřejněné dotační výzvy pro obce

| autor: redakce0

Aktuálně zveřejněné dotační výzvy pro obce
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Aktuálně zveřejněné výzvy pro obce:


Dotace na téma odpady:

NPŽP – 3/2017 Nelegální sklady odpadů

OPŽP – 05_18_133 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – výstavba a modernizace zařízení pro sběr odpadů

NPŽP – 1/2017 IFN Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení – půjčka

OPŽP – 05_19_118 Rekultivace starých skládek

OPŽP – 05_18_114 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

OPŽP – 05_17-084 Prevence vzniku odpadů


Dotace na téma energie:

NPŽP – 11/2018 Vozidla na alternativní pohony

NPŽP – 10/2018 Zelená stuha – zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

OPŽP – 05_17_61 Energetické úspory – nové veřejné budovy

NPŽP – 2/2019 Pakt starostů pro klima a energii

OPŽP - 121 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Dotace na téma voda:

NPŽP – 2/2018 Zdroje pitné vody

OPŽP – 20/2017 Likvidace nepotřebných vrtů

NPŽP – 17/2017 Domovní čistírny odpadních vod

OPŽP – 05_19_119 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

OPŽP – 05_19_116 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových i podzemních vod

OPŽP – 05_17_081 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

OPŽP - 05_19_124 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodníDotace na téma ovzduší:

Momentálně nejsou vyhlášeny výzvy

Dotace na téma ochranapřírody a krajiny:

OPŽP – 05_19_132 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

OPŽP – 05_19_131 Posílit přirozené funkce krajiny

OPŽP – 05_19_130 Posílit biodiverzitu

OPŽP – 05_19_129 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

OPŽP – 05_18_115 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

OPŽP – 05_17_052 Posílit přirozené funkce krajiny
1 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika/oblast podpory/3.3 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí

2. výzva 
2.1 číslo výzvy: 3/2017
2.2 název výzvy: Nelegální sklady odpadů

3. Žadatel

Obce s rozšířenou působností nebo obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám)

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Odstraňování nelegálních skladů odpadů;

Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat), sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie).

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 100 % z toho 80% dotace, zbylé bezúročná půjčka
5.2 Minimální výše dotace: 100 000,- Kč
5.3 Maximální výše dotace: 40 000 000,- Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:16.3.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.20201 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

2. výzva 
2.1 číslo výzvy: 05_18_133
2.2 název výzvy: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – výstavba a modernizace zařízení pro sběr odpadů

3. Žadatel

Obce na území ČR – cílové území je ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti,

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.3.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019


1 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

2. výzva 
2.1 číslo výzvy: 1/2017 IFN

2.2 název výzvy: 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

3. Žadatel

Obce mimo hl.m.Praha

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 30 % - 100%

5.2 Minimální výše dotace: 
5.3 Maximální výše dotace:

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:16.10.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:31.12.2019


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3.Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ 3.3 Rekultivovat staré skládky

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_118

2.2 název výzvy: Rekultivace starých skládek

3. Žadatel:

Zvláště chráněná území

4. Podporované aktivity: 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.3.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.7.20201 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3.Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_18_114

2.2 název výzvy: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity: 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.9.2018

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.12.2019


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3.Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ 3.1 Prevence vzniku odpadů

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_17_084

2.2 název výzvy: Prevence vzniku odpadů

3. Žadatel:

Obce a města na území ČR – cílové území je ITI Olomoucké aglomerace

4. Podporované aktivity: 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.4.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.5.2019

1 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5. Životní prostředí ve městech a obcích/ 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita

2. výzva
2.1 číslo výzvy: 11/2018

2.2 název výzvy: Vozidla na alternativní pohony

3. Žadatel

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

5.2.A – Podpora alternativních způsobů dopravy – nákup vozidel, nabíjecí stanice
5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 40%

5.2 Minimální výše dotace: 50 000 Kč – dle typu vozidla
5.3 Maximální výše dotace: 1 000 000 Kč – dle typu vozidla

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.20191 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5. Životní prostředí ve městech a obcích/ 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

2. výzva
2.1 číslo výzvy: 10/2018

2.2 název výzvy: Zelená stuha – Zlepšenífunkčního stavu zeleně ve městech a obcích

3. Žadatel:

obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku),

obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Pozitivní motivace obcí v soutěžích – Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 100%

5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč obce oceněné titulem „Zelená stuha“ 
5.3 Maximální výše dotace: 800 000Kč + 200 000 Kč obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ 

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:

15. 10. 2018 – 1. 4. 2019 pro obce oceněné z roku 2018, ukončerní realizace: 31. 12. 2022

1. 10. 2019 – 1. 4. 2020 pro obce oceněné z roku 2019, ukončerní realizace: 31. 12. 2023

1. 10. 2020 – 1. 4. 2021 pro obce oceněné z roku 2020, ukončerní realizace: 31. 12. 2024


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5. Energetické úspory/ 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_17_61

2.2 název výzvy: Energetické úspory – nové veřejné budovy

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity: 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu:

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.4.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019


1 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5. Životní prostředí ve městech a obcích/ 5.1 Implementace systémových nástrojů

2. výzva 
2.1 číslo výzvy: 2/2019

2.2 název výzvy: Pakt starostů pro klima a energii

3. Žadatel

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit: 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 50 % nebo 80% - dle aktivit

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu:9.4.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu:30.9.2019


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5.Energetické úspory/ 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

2. výzva
2.1 číslo výzvy: 121

2.2 název výzvy: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

3. Žadatel

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 35 % - 70%

5.2 Minimální výše dotace: není známo
5.3 Maximální výše dotace: není známo

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.5.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 3.2.2020

1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 1. Voda/1.6 Zdroje vody

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 2/2018

2.2 název výzvy: Zdroje pitné vody

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 60 % - 80 % dle zaměření projektu

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: 3 000 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.5.2018

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2020


1 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 1. Voda/ 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 20/2017

2.2 název výzvy: Likvidace nepotřebných vrtů

3. Žadatel:

Obce, které mají takové vrty ve správě, a to od 1. listopadu 2017

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Likvidace nepotřebných vrtů

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 90%

5.2 Minimální výše dotace: není uvedeno 
5.3 Maximální výše dotace: není uvedeno

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.11.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.12.2019


1 program 
1.1 název programu: Národní program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 1. Voda/ 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 17/2017

2.2 název výzvy: Domovní čistírny odpadních vod

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity: 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Domovní čistírny odpadních vod

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 80%

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: 240 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.10.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.6.2019


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory:1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_119

2.2 název výzvy: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity: 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 200 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.1.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.1.2020


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_116

2.2 název výzvy: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

3. Žadatel:

Obce/města na území Jihomoravského kraje

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

1.1.1: výstavba kanalizace a retenčních nádrží za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 50 000 000 mil Euro
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 7.1.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.7.20191 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_17_081

2.2 název výzvy: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

3. Žadatel:

Obce a města na území ČR – cílové území je ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 3 000 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.7.2019


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_124

2.2 název výzvy: MŽP_124. výzva PO1, SC 1.4, kolová

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity:
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 200 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.4.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 3.6.2019

1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu/ 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_132

2.2 název výzvy: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 60%

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.20191 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu /4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_131

2.2 název výzvy: Posílit přirozené funkce krajiny

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 100%

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019
1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu/4.2 Posílit biodiverzitu

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_130

2.2 název výzvy: Posílit biodiverzitu

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu:

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč nebo 250 000 Kč – dle projektu
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu /4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_129

2.2 název výzvy: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

3. Žadatel:

Obce na území ČR – cílové území jsou Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP a vybraná území PR a PP3) a lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu:

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.20191 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4.Ochrana a péče o přírodu a krajinu/ 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_18_115

2.2 název výzvy: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.8.2018

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020


1 program 
1.1 název programu: Operační program Životního prostřední
1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4.Ochrana a péče o přírodu a krajinu/ 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_17_052

2.2 název výzvy: Posílit přirozené funkce krajiny

3. Žadatel:

Obce na území ČR

4. Podporované aktivity 
4.1 seznam podporovaných aktivit:

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – zpracování plánu ÚSES (včetně aktualizace stávajícího). Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability

5. Dotace
5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 Kč
5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.4.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020

Foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ