Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

| zdroj: MŽP ČR0

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 • Předání podkladů požadovaných při podání žádosti (odborný posudek, formulář žádosti ad.),
 • Doložení dokončení realizace podporovaných opatření,
 • Doložení dokladů na základě výzvy k doplnění žádosti,
 • Předání formuláře Prohlášení o přijetí podmínek dotace s ověřeným podpisem žadatele (NZÚ),
 • Dodání podepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí podpory (Dešťovka a Výsadba stromů).

O prodloužení těchto lhůt do 30. 6. 2020 není nutné žádat. V případě potřeby je možné prodloužit některou z výše uvedených lhůt na pozdější datum, je ale nutné nejpozději k 30. 6. 2020 zaslat písemnou žádost o prodloužení termínu (např. prostřednictvím e-mailu).

V zájmu plynulosti administrace prosí SFŽP ČR žadatele, aby prodloužení lhůt využívali pouze v nezbytných případech a pokud mají možnost, aby požadované dokumenty zasílali průběžně.

Rozšíření možností elektronického předání podkladů k žádosti

Zároveň by žadatelé, kteří tu možnost mají, měli upřednostnit elektronický způsob komunikace, podklady lze zasílat:

 • Přes datovou schránku – IDDS SFŽP ČR („favab6q“).
 • E-mailem – na adresu elektronické podatelny SFŽP ČR epodatelna@sfzp.cz
 • E-mailem – na adresu příslušného projektového manažera.

Vzhledem k mimořádné situaci bude SFŽP ČR až do 30. 6. 2020 akceptovat dodání dokumentů, u nichž je standardně požadováno předání v originále či v ověřené kopii, také elektronicky ve formě prosté kopie (např. scan dokumentu).

Speciální postup pro některé případy

Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Dešťovka a Výsadba stromů) – musí být vždy předložena v originále (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem).

Formulář „Prohlášení o přijetí podmínek dotace“ (NZÚ), který je příjemcům podpory zasílán v okamžiku vyplacení dotace – případná elektronická kopie (scan) musí obsahovat také ověřovací doložku z úředně ověřeného podpisu nebo musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Možnost zjednodušené elektronické komunikace mohou využívat nejen žadatelé, ale i jimi zmocněné osoby pro podání žádosti.

Kontrolní činnost

Veškeré kontroly na místě realizace podporovaných opatření jsou dočasně pozastaveny. Po odeznění aktuální situace budou s dotčenými žadateli dohodnuty náhradní termíny. Pozastavení kontrolní činnosti nebude mít zpravidla vliv na průběh financování dotčených žádostí.

Podpora fotovoltaických systémů – doložení dokončení realizace

Z důvodu možného dočasného omezení při připojování dokončených fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě není nutné až do 30. června 2020 dokládat současně s ostatními dokumenty prokazujícími dokončení realizace fotovoltaického systému protokol o prvním paralelním připojení. Toto opatření umožní vyplatit dotaci na zrealizovaný fotovoltaický systém, který však nemohl být z důvodu aktuální situace připojen k distribuční soustavě. Protokol o prvním paralelním připojení dodáte SFŽP ČR později spolu s Prohlášením o přijetí podmínek dotace.

K doložení dokončení realizace musíte předložit zejména:

 • účetní doklady za dodávku fotovoltaického systému
 • potvrzení o úhradě všech účetních dokladů
 • uzavřenou smlouvu o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě
 • revizní zprávu dokončeného fotovoltaického systému
 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM