Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projev ministra životního prostředí ve Sněmovně k návrhu auditní zprávy EK

| autor: MŽP0

Projev ministra životního prostředí ve Sněmovně k návrhu auditní zprávy EK

Dámy a pánové,

Přiznám se, že když jsem si v sobotu ráno jen zběžně prolétl předběžnou a nikým nepodepsanou verzi auditní zprávy, která se objevila v některých médiích, skoro jsem spadnul ze židle. A ač jsem jinak docela klidný člověk, koneckonců mne znáte, tak jsem se fakt vytočil. Zdůrazňuji, že teď nebudu reagovat na celý text, protože ten budou v následujících týdnech a měsících pečlivě zkoumat a připomínkovat experti. A jsem přesvědčen už z toho prvního víkendového čtení, že tam chyb najdeme daleko víc. Ale dovolte mi, abych se zastavil u jednoho tvrzení, které navíc mnozí novináři už široce citovali. Pominu teď, že někteří ten text ani dobře nepřeložili z angličtiny. Ale to tvrzení je dobře pochopitelné i pro laickou veřejnost a navíc se vyskytuje v části, kde údajně nasvědčuje údajnému střetu zájmu pana premiéra. Laicky bych to přeložil asi takto a tak to udělali i někteří novináři: Brabec jako bývalý zaměstnanec chemického průmyslu nadržuje chemickému průmyslu, kterému dominuje holding Agrofert.

Věřím, že až dokončím svůj krátký projev, budete se aspoň někteří stejně jako já nevěřícně ptát, co tím ten, kdo tento text napsal, chtěl říct, jestli opravdu chtěl znát pravdu a proč si nebyl schopen nebo ochoten ověřit snadno dostupná data.

Na začátku Vám řeknu pár čísel, která už by podle mého názoru sama stačila na to, aby tu celou nesmyslnou konstrukci rozmetala na atomy.

Z evropských fondů, konkrétně programu OPŽP 2007-2013 v gesci Ministerstva životního prostředí, tedy před vstupem ANO do politiky, pana Babiše na post ministra financí a mým nástupem na MŽP, byla žadatelům z holdingu Agrofert registrována a následně i schválena dotační podpora EU pro více než 40 projektů v celkovém objemu téměř 800 mil. Kč, bylo to v období ministrů životního prostředí : Bursík (Strana zelených), úřednická vláda (Miko, Dusík, Šebesta, Bízková), Drobil a Chalupa (ODS), Podivínský (KDU-ČSL - úřednická vláda).

Z programu OPŽP 2014-2020, jehož nastavení i podmínky se připravovaly už za mě, byly schváleny firmám z holdingu Agrofert 2 projekty v hodnotě dotační podpory 86 mil. Kč.

Dovolte mi ta čísla znovu zopakovat, téměř 800 mil. korun před Babišem a Brabcem a 86 mil. Kč z nového Operačního programu Životní prostředí, když byli ve vládě. Je to dostatečně jasné?

A kdyby to snad nestačilo, tak dobře poslouchejte, mám pro Vás další petardu. V roce 2014 probíhala už pod mým vedením klíčová jednání nad vyjednáváním nové podoby OPŽP 2014-2020. Evropská komise schválila nový OPŽP 30. 4. 2015. Z předchozího programového období 2007-2013, tedy za těch ministrů Bursíka, Drobila, Chalupy a dalších směřovala dotační podpora v oblasti ochrany ovzduší především do ekologizace průmyslu, a do domácností ani koruna.

A teď si představte, že přišel ten Brabec z chemického průmyslu a co on zloduch jeden udělal. No, on roku 2014 se svým týmem prosadil v Evropské komisi, že vůbec poprvé šla většina prostředků v oblasti zlepšování kvality ovzduší kam? No do domácností! 75% peněz, která nám v tomto období přijdou z Evropy, tedy 9 miliard korun totiž zamířilo nebo ještě zamíří na kotlíkové dotace. Na velmi úspěšný projekt, na který jsem fakt hrdý a který je dnes Evropskou komisí považován za vzorový příklad dobré praxe. A na všechny ostatní, včetně ekologizace průmyslu zbyly necelé 3 mld. Kč.

A já se ptám, i když budete mít hodně velkou představivost, kdybych byl dosazen na MŽP, abych vycházel vstříc průmyslu, a chtěl tak strašně zvýhodňovat chemický nebo jakýkoliv jiný průmysl, můžete mi někdo vysvětlit, proč bych už na začátku programu v roce 2014 nasměroval hlavní část těch peněz naopak občanům, na výměnu až 100 tisíc starých kotlů za moderní a úsporné??? Minimálně 100 tisíc domácností, stovky tisíc občanů díky tomuto projektu zlepší kvalitu ovzduší a ještě ušetří spoustu peněz.

A teď mi dovolte, abych se podrobněji probral tím textem, který se týká ministerstva životního prostředí i mne osobně na str. 20 a 21 auditní zprávy. Zdůrazňuji, že jde o neoficiální překlad z angličtiny, protože ten oficiální teprve přijde zhruba do měsíce.

Tvrzení auditorů na straně 20 a 21: přeložení citace/výběr.

„Osobní a/nebo ekonomické zájmy pana Babiše mohou být demonstrovány ukázkou následujících rozhodnutí, která byla učiněna, v souvislosti s evropskými fondy, v zájmu skupiny AGROFERT, a to přímo anebo nepřímo.

Jako příklad je uvedený následující souběh událostí dle auditorů Evropské komise:

V roce 2016 se začal na úrovni Rady ESIF diskutovat přesun prostředků (2 miliard CZK) z programu OP Doprava do OPŽP a to i přesto, že program OP Doprava byl z pohledu vyčerpání prostředků v lepším stavu než program OPŽP, a i přesto, že s přesunem prostředků Ministerstvo dopravy nesouhlasilo. Vznesené argumenty však nebyly vyslyšeny a přesun prostředků mezi programy byl přesto schválen (radou ESIF a vládou). Navíc, přesun prostředků z OP Doprava navrhlo MMR rozdělit v poměru 50 na 50 pro oblasti kvalita ovzduší a kanalizace. Ministr životního prostředí, jako bývalý manažer společnosti vlastněné Agrofertem, trval na přesunu většího množství peněz (75 %) do kvality ovzduší na úkor kanalizací. Realokace zvýhodnily projekty chemického průmyslu, kterému v ČR dominuje Agrofert.“

A teď se podívejme, jaká byla realita.

Takže především, není pravda, že OP Doprava byl v roce 2016 v lepším stavu než OPŽP. Naopak OP Doprava měl v roce 2016 vážné problémy s čerpáním (a máme k tomu samozřejmě podklady) a opakovaně Ministerstvo pro místní rozvoj nepřesvědčil, že dokáže prostředky vyčerpat v letech 2018 a 2019. Pokud by je nevyčerpal, již v těchto letech by se vracely do Bruselu. MMR se snažilo opakovaně dostat z Ministerstva dopravy nějaké konkrétní projekty, které by potvrdily a zaručily, že se program vyčerpá. A že zástupci OP Doprava na začátku nebyli nadšeni s přesunem prostředků? No proboha, je přece naprosto přirozené, že žádné ministerstvo nebude s realokací prostředků souhlasit.

Za druhé: S ohledem na připravenost projektů ležících toho času v zásobnících programu OPŽP (v gesci Ministerstva životního prostředí) a s ohledem na celkový nedostatek prostředků v programu způsobený předchozími vládami (před rokem 2014), jsme se o prostředky aktivně přihlásili s tím, že za ně budou zrealizovány projekty výstavby vodovodů a kanalizací v obcích a projekty v oblasti zlepšování kvality ovzduší (konkrétně v oblasti ekologizace průmyslu, kde je dlouhodobě výrazný převis poptávky.

MŽP navrhlo uplatnění prostředků v oblastech kanalizace a kvalita ovzduší s tím, že v oblasti zlepšování kvality ovzduší byl převis zájmu ve výzvách v roce 2016 vyšší o více než 100 %, v oblasti výstavby kanalizací pak o více než 60 %. K tomu jsme si udělali samozřejmě analýzu zájmu o jednotlivé typy projektů. Prvotní návrh MŽP k přesunu prostředků v poměru 75 % (ovzduší) a 25 % (kanalizace) byl zcela logický a legitimní a je podložený analýzou zájmu a čerpání OPŽP za obě programová období.

Ale hlavně! Určitě mnozí z Vás víte a předpokládal jsem, že tak jednoduchou veřejně dostupnou informaci si bude schopen sehnat i auditor, že Česká republika má stále problémy se znečištěným ovzduším a už od roku 2010 s námi Evropská komise vede řízení pro porušení přístupové smlouvy, tzv. infringement. Kvalita ovzduší je pro nás naprostou prioritou, a proto veškeré možné prostředky, které jsou k dispozici ze zdrojů mimo schválený státní rozpočet (např. z prodeje emisních povolenek nebo právě z evropských fondů), investuje primárně do zlepšování kvality ovzduší, a to jak do kotlíkových dotací a půjček, tak do ekologizace dalších zdrojů znečištění. Naprostá většina evropských prostředků směřovaných do zlepšování kvality ovzduší, které jsou a byly v tomto programovém období zatím k dispozici, však není směřována do ekologizace průmyslu, ale do kotlíkových dotací, tedy přímo do domácností.

Ale co je podstatné, po jednáních v radě ESIF i s MMR Ministerstvo životního prostředí bez námitek souhlasilo s rozdělením využití prostředků z OP Doprava v poměru 50 na 50. Ale i kdyby byl poměr jiný, tedy 75 na 25, nic by se nezměnilo! Protože i tak byly podpořeny všechny projekty, i ty, které byly v tzv. zásobníku projektů ekologizace provozu podniků, konkrétně 67 projektů, především se jednalo o snížení emisí tepláren, koksáren, železáren a dalších.

A teď prosím dobře poslouchejte: z prostředků, které MŽP získalo přesunem z OP Doprava, nebyl zafinancován ani jeden projekt společností patřících pod Agrofert a ani jeden projekt té části chemického průmyslu, které, jak tvrdí příslušný auditor, dominuje holding Agrofert. A proč? Protože tam žádný ani nebyl!!

A ani v následujících letech nebyl díky převodu peněz z OP Doprava zafinancován jakýkoliv projekt předložený společností ze skupiny Agrofert.

No, tak to bychom měli.

Asi se mi nedivíte, že mne to, podobně jako, věřím, některé z Vás vede k následujícím otázkám:

Proč si nebyl auditor schopen nebo ochoten ověřit fakta, navíc dostupná z veřejných zdrojů?

Jak je vůbec možné v auditní zprávě EU vytvářet ničím nepodložené spekulace, které poškodily rezort životního prostředí, jeho zaměstnance i mne osobně nařčením jakéhosi temného podezření nadržování průmyslu.

Bohužel mi to připadá, že někdo uvažoval s logikou - to je jedno, že se nestalo, že nejsou žádné důkazy, naopak celá logika, kdyby si někdo dal trochu práce, jde úplně proti tomu závěru. Prostě, princip nehodící se škrtněte, hodící se si dospekulujme. Přání otcem myšlenky.

Pokud to používá opozice, nejsem z toho nadšený, ale je to politika a i tohle k tomu bohužel patří. Když to dělají novináři, je to podobné.

Ale pokud se něco takového objeví v auditní zprávě EU, byť předběžné, pak jsem v šoku. A ano, jsem naštvaný a snad mi rozumíte, že se chci bránit, i když bych si měl asi zachovávat nadhled. A víte, proč jsem tak naštvaný? Protože zdaleka nejde jen o mě. Protože to hází jedovatou slinu i na spoustu slušných a kvalitních lidí, kteří na MŽP nebo SFŽP dnes pracují. Lidí, díky jimž se podařilo zachránit desítky miliard korun ohrožených mizerným čerpáním minulých vedení ministerstva životního prostředí, především ministrů za ODS. A mimochodem, jako náměstek na MŽP v té době působil i stávající poslanec za ODS Vojtěch Munzar.

V této souvislosti jen připomenu, že jsme za rok 2013 vrátili do Bruselu 7 a půl miliardy korun, které jsme nevyčerpali právě v důsledku mizerného systému řízení Operačního programu Životního prostředí v minulém období, tedy především za vlády ODS. Představte si, kolik užitečných projektů bychom byli schopni z těchto peněz realizovat. Ale v dalších letech jsme už nevrátili do Bruselu ani korunu. Právě díky lidem, o kterých jsem mluvil. Proto jsem naštvaný. Ale ještě víc jsem znepokojený.

Protože se, vážené kolegyně a kolegové, prostě musím pořád ptát, jaká může být asi motivace, tak nepodložené a nesmyslné obvinění napsat byť do předběžné auditní zprávy. A všechny možné odpovědi na tu otázku, které mne napadají, se mi ani trochu nelíbí.

Děkuji za pozornost

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ