Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polemika: Jak hodlají vítězná města využít 5G?

| autor: Hana Tomášková0

Soutěžní návrhy, které musely mimo jiné obsahovat hrubý harmonogram aktivit a sdílení zkušeností, posuzovala sedmičlenná porota. Tvořili ji zástupci MPO a MMR, Českého telekomunikačního úřadu, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Svazu měst a obcí ČR, České vysokého učení technického a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Posuzovala se například účelnost a potřebnost záměru s ohledem na obyvatele a podnikatelskou atraktivitu města, zajímavost řešení či to, zda jsou 5G technologie pro danou věc potřeba.

Vítězi se stala města Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň. Získají mimo jiné experimentální rádiové kmitočty zadarmo (snížený poplatek za experimentální frekvenci bude platit smluvní operátor), podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity a mají také právo používat označení „Smart 5G město“.

Oslovili jsme proto vítězná města a položili všem stejné otázky:

Co vidíte jako největší přínos, který by mělo vítězství přinést vašemu městu?

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka městaBílina:

Hlavním přínosem je pro nás možnost využít 5G síť pro rychlejší přenos velkého objemu dat v rámci městského kamerového dohledového systému, díky čemuž bude rovněž možné do systému přidat i nově systém sensorický. Díky těmto hardwarovým a datovým možnostem pak dojde i k aplikaci nových softwarových chytrých řešení, od čehož si ve výsledku slibujeme zlepšení celého systému a zvýšení bezpečnosti ve městě.

Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrát města Karlovy Vary:

Možnost být mezi prvními, kdo budou moci vyzkoušet fungující 5G síť ve svém prostředí, a také podporu pro tvorbu aplikací, které ji využijí.

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostkaměsto Jeseník:

Dva roky budeme velmi blízko informacím, technologiím a celému procesu implementace 5G v ČR. Kooperaci vzniklou ze vzájemné spolupráce místních i celorepublikových partnerů chceme dlouhodobě udržet. Věříme, že realizací plánovaných aktivit získá region konkurenční výhodu (know-how) v oblasti moderních technologií, kterou využijí vzdělávací instituce, jednotlivci, veřejné služby a podnikatelé.

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem:

Toto vítězství lze určitě vnímat ve více rovinách. Primárně to znamená velký potenciál pro město, jeho partnery, ale i investory s ohledem na přípravu konkrétních projektů a aktivit, kde 5G síť může být buď přímo nezbytnou podmínkou nebo případně konkurenční výhodou. Rovněž je to ale také velmi pozitivní zpráva navenek, že město Ústí nad Labem je otevřeno novým příležitostem a výzvám.

Ing. Vlastimil Gola, Rada města Plzně:

Největším přínosem pro Plzeň, která jako jedno z pěti měst v ČR bude mít možnost experimentálně využívat sítě 5G, bude příležitost využít technologie 5G jak marketingově, tak příležitostí pro výzkumné a aplikační technologie.

Jak hodláte 5G využít?

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová,starostka městaBílina:

Jak jsem již uvedla výše 5G síť hodláme využít pro zlepšení bezpečnosti našich občanů a návštěvníků města prostřednictvím zvýšení funkčnosti městského kamerového a senzorického systému. Další přidanou hodnotou pak může být v budoucnu implementace všech informačních systémů města a jeho organizací do jednoho centrálního.

Jan Kopál,tiskový mluvčí Magistrát města Karlovy Vary:

Jsme lázeňské město, které každoročně navštíví statisíce lázeňských hostů a turistů. Věříme, že jim budeme moci nabídnout atraktivní informační služby, nebo možnosti vidět město jinak, třeba s využitím augmentované reality.

Jsme také město progresivní, věříme, že díky 5G můžeme být výborným místem pro život mladých kreativců, profesionálů, freelancerů a podobně, kterým umožní pracovat v zajímavém prostředí a ve větším sepětí s rodinou, aniž by museli nutně sedět v kanceláři v Praze, Berlíně nebo třeba Mnichově.

Pro lázeňskou podstatu našeho města je také důležité co nejméně narušovat jeho prostředí, určitě proto využijeme síť páté generace pro řízení dopravy v reálném čase, pro zajištění bezpečnosti a dodržování předpisů přímo v ulicích, ale třeba také pro měření a monitoring našich léčivých zdrojů, chytré nakládání s odpady a energiemi.

Pro takto frekventované město, jeho obyvatele i návštěvníky je také důležité zajistit dodržování regulačních pravidel, jako všechna města nás trápí například hustota dopravy ve vnitřním městě a obzvláště doprava v klidu, tedy parkování. Dnes sledují dodržování pravidel vjezdu do lázeňské zóny a parkování ve městě strážníci městské policie fyzicky, a vzhledem k tomu, že jich je setrvalý nedostatek, nejsou schopni efektivně kontrolovat všechna místa, proto bychom chtěli využít automatizovaných systémů pro vyhodnocování. Zároveň to umožní například navigaci na volná parkovací místa i přímo v ulicích, u parkovišť to už řešíme.

Další využití samozřejmě ukáže i právě ono testování. Výstižně to řekl na naší první 5G akci pro veřejnost Jan Květ z Vodafone Business, našeho technologického partnera v soutěži: nová technologie je jako písek, třeba na pláži, a děti jako kreativci dokážou najít vždycky spoustu způsobů, jak ho využít. My samozřejmě víme, že z písku se dají dělat bábovky, ale taky se z něj dá vysypat obrázek, postavit z něj hrad nebo sochu, nebo se do něj dá zahrabat.

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová,starostkaměsto Jeseník:

Konkrétní způsoby využití vyplynou z komunikace s operátorem, nicméně v obecné rovině chceme podpořit především místní školy, které budou na testování 5G sítí spolupracovat. Setkání s nejnovějšími technologiemi a špičkovými profesionály bude určitě pro studenty velkým přínosem.

Chceme také připravit vhodné podmínky pro možnou implementaci průmyslu 4.0 ve vazbě na infrastrukturální potřeby a vyzkoušet možnosti využití technologie pro zvýšení kvality a rozsahu služeb v cestovním ruchu i pro občany města. Tady se otvírají také možnosti nových forem prezentace například ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.

Rádi bychom spolupracovali s dalšími 5G městy a využili technologie pro silniční radary v městě. Díky novým možnostem sběru dat z čidel účastníka chceme zatraktivnit sportovní aktivity a další volnočasové aktivity. A velkou část práce budeme věnovat komunikaci s veřejností o využitelnosti a dopadu využití 5G v našem městě.

Ing. Pavel Tošovský,náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem:

5G síť bude určitě využita v rámci přípravy U SMART Zone, tedy zóny pro testování autonomních vozidel v reálném provozu města Ústí nad Labem, což je projekt, který vzniká ve spolupráci s Ústeckým krajem, Inovačním centrem Ústeckého kraje a dalšími partnery.

Dalším konkrétním projektem, do kterého je město Ústí nad Labem zapojeno, je datová platforma PORTABO podporující využívání open dat. Zároveň lze očekávat, že po otestování sítě 5G na konkrétních projektech a tedy získání prvních reálných zkušeností, se ještě výrazně rozšíří představy a možnosti, pro jaké všechny aktivity dále 5G síť využívat.

Ing. Vlastimil Gola,Rada města Plzně:

Plzeň je stále považována za město s vyspělým průmyslem, které navazuje na tradici Škodových závodů. Proto bychom jako město chtěli podpořit technologický vývoj, ať už v oblasti vzdělávání, tak pro vznik start – upů a rozvoj stávajících prioritních projektů.

V tuto chvíli není možné odhadnout, co městu rozvoj sítě 5G přinese, jako před mnoha lety nedokázal nikdo odhadnout, jak chytré mobilní telefony změní život lidí po celém světě.

Řekl bych, že revoluce nebude ani tak v oblasti mobilních telefonů, i když i tam podstatné zvýšení provozní rychlosti umožní používat různé servery on-line, ale hlavní těžiště je v průmyslu a aplikacích, např. autonomní doprava, řízení rozsáhlých systémů on-line a nepředstavitelné množství on-line aplikací.

V rámci soutěžního návrhu budeme testovat řízení bezpilotních letadel, tedy mimo jiné autonomní lety, VLOS, BVLOS, a to v reálném čase. Prověřovat se bude komunikace, přenos dat atd. Jde o oblast zařazenou společností Gartner mezi TOP 10 příležitostí, jak 5G sítě využít.

Zároveň očekávám úzkou spolupráci se ZČU a ČVUT na vývoji nových aplikací s použitím sítí 5G.

Můžete využívat označení  Smart 5G město. V čem, kromě 5G, je Vaše město „smart“?

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Bílina:

Již delší dobu využíváme chytrá řešení v rámci e-governmentu na městském úřadě. Jedná se například o portál občana, formulářové řešení materiálů do rady a zastupitelstva města, zlepšení oběhu všech dokumentů. Pro občany využíváme chytrá řešení zejména v oblasti komunikace s občany a zlepšení zapojení občanů do rozhodování města (mobilní rozhlas, požadavky občanů na webových stránkách, participativní rozpočet, atd.).

Prioritami v rámci chytrých řešení jsou pro nás oblast bezpečnosti, doprava, energetický management a pak právě komunikace s občany a zapojení občanů do rozhodování města.

Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrát města Karlovy Vary:

V tuhle chvíli už máme několik smart aplikací, například na pěší zóně využíváme odpadní nádoby SmartBelly a BigBelly, které na rozdíl od dřívějších odpadkových košů nejen lépe vypadají, nedají se vysypat, jsou „vandaluvzdorné“, protože jsou připojené na mobilní datovou síť a nezávisle napájené solárním panelem, a díky senzorům oznámí, když s nimi někdo neoprávněně manipuluje nebo se je snaží poškodit.

Také umožňují přímo na ulici separovat drobný „pouliční“ odpad, informují dispečink o stavu svého naplnění a předpokládané potřebě vývozu, nebo využívají vestavěného lisu k tomu, aby odpad stlačily a pojaly ho tak několikanásobně více než stejně velká konvenční odpadní nádoba.

Díky tomu šetříme prostředky a personál při jejich vývozu, čímž také méně zatěžujeme pěší zónu provozem techniky. Naopak při velké zátěži, třeba při festivalech, nám umožňují včas reagovat a udržovat tak čistotu ve městě.

Další velké pole působnosti smart technologie je naše veřejná doprava, kdy už dnes je možné validovat elektronické časové jízdné v MHD, platit jízdné nebo parkovné naší Karlovarskou kartou, ale i běžnými platebními kartami, pomocí mobilní aplikace, apod.

Naše autobusy jsou vybaveny GPS a dispečink i cestující tak mají aktuální živé informace o jejich pohybu po městě, zpoždění, výlukách, kolonách. Frekventovanější zastávky jsou osazeny informačním LED panelem zobrazujícím aktuální nejbližší spoje. Automatizovaná parkoviště ve městě umožňují opět dispečinku sledovat vytíženost a uživatelům najít nejlepší místo k zaparkování. Vozidla MHD využívají také systém prioritizace veřejné dopravy na světelných křižovatkách ve městě. Do budoucna hodláme sledovat trend autonomní veřejné dopravy, případně dopravy on-demand.

V pilotní fázi testujeme aplikaci virtuální reality pro turistické účely, nabízí jednak virtuálního průvodce, ale také třeba velice detailní 3D model Mlýnské kolonády, díky němuž si ji mohou návštěvníci prohlédnout zevnitř, shora i z těžko představitelných úhlů a míst.

Mimochodem, pro celé území města využíváme podrobné ortofotomapy a z nich vzniklý 3D model s rozlišením cca 5 cm, které nám umožňují například zákresy projektů nebo návrhů přímo do virtuálního pohledu, pasportizaci komunikací a pozemků bez nutnosti pozemního zaměřování apod.

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostkaměsto Jeseník:

Zejména v tom, že chceme SMART využít jako nástroj, ne jako cíl. Implementujeme strategii SMART ČESKO do specifických potřeb našeho města a průběžně zavádíme projekty pro naše obyvatele.

Pokud jde o konkrétní řešení, v posledních dvou letech jsme implementovali například projekty: jesenickeprameny.cz, originální způsob provozování Senior taxi, digitální společná infoplatforma jesinfo.cz, vzdálené elektronické objednání na úřad a za SMART přístup považujeme i zapojení občanů do života města v podobě participativního rozpočtu.

SMART přístup nemusí být jen čistě technický, ale jeho principy lze uplatnit na zlepšování všech služeb pro občany.

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem:

Koncepce Smart City pro město vzniká v rámci přípravy nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 a umožní uchopit toto téma komplexně a v souvislostech. Přesto již nyní lze hovořit o konkrétních aktivitách např. ve vztahu komunikace s občany (pocitová mapa, participativní rozpočet) či projektech v dopravě (Studie proveditelnosti U SMART Zone, inteligentní zastávky, parkovací systémy).

Město rovněž spolupracuje s UJEP v rámci výzkumného projektu „Smart City – Smart Region – Smart Community“, který je realizován prostřednictvím nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.

Ing. Vlastimil Gola, Rada města Plzně:

Samozřejmě, že město Plzeň hodlá využívat označení Smart 5G město pro svoji marketingovou propagaci. Již nyní se připravuje s Bavorskou univerzitou v Deggendorfu příhraniční spolupráce pro využití sítí 5G, kdy již probíhají konkrétní jednání.

Myslím, že Plzeň se snaží aplikovat filosofii chytrého města, přičemž to rozhodně nevidíme pouze v aplikaci „chytrých“ technologií, ale snažíme se o komplex opatření a přístupů, nazývaných v moderních městech jako „wise – city“ neboli „moudré město“. Tento přístup se snažíme aplikovat hlavně v celé ose vzdělávání od mateřských škol až po vysoké školy. Experimentujeme se zelenými střechami, snažíme se o optimální hospodaření s dešťovou vodou.

V oblasti technologií jsme začali vytvářet jako jedni z prvních v ČR digitální model města, jakési digitální dvojče, které by mělo modelovat situace nejen v dopravě, ale i IZS či monitorování ovzduší a využití dronů pro získávání dat ať už s kamer, a to při použití neuronových sítí pro detekci krizových stavů. Tyto moduly by měly sloužit i pro vytvářený metropolitní dispečink, který by měl umožňovat dynamické řízení dopravy, a to i pro IZS.

Zdroj: MPO

Foto: Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ