Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nové technologie a zařízení umožňují SmVaK Ostrava účinněji bojovat s černými odběry pitné vody a nelegálním vypouštěním odpadní vody

| zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Nové technologie a zařízení umožňují SmVaK Ostrava účinněji bojovat s černými odběry pitné vody a

Nelegální napojování na vodovodní nebo kanalizační síť, stejně jako snaha najít cestu, jak obejít monitoring skutečné spotřeby vody, se týkají i naší země a lokalit, kde provozuje vodovodní nebo kanalizační síť SmVaK Ostrava. Je třeba zdůraznit to, že podvodníci se vystavují riziku významného finančního postihu. Technika pro odhalování nelegálního chování se rychle vyvíjí a ulehčuje provozovatelům vodárenských zařízení práci při odhalování přestupků.

Co to je neoprávněný odběr a jaké jsou sankce?

„Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích je nelegální odběr definován jako odběr z vodovodu před vodoměrem, odběr bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní, přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Pokud dojde k neoprávněnému odebrání vody z vodovodu, vystavuje se dle výše zmiňovaného zákona za tento přestupek fyzická osoba možnosti udělení pokuty až do výše 50 tisíc korun ze strany vodoprávního úřadu. Do stejné výše může vystoupat také pokuta pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. 

„Pokud  je napojení na zařízení vodovodů nebo kanalizací provedeno bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele, může dojít ke spáchání dalšího přestupku, a to tím, že fyzická osoba nebo právnická či podnikající fyzická osoba neoprávněně manipulují se zařízením. Jde tedy o další přestupek, který může být penalizován také do výše 50 tisíc korun. Byl-li delikt spáchán opakovaně, může postih dosáhnout až dvojnásobku horní hranice a vyšplhat se až k sto tisícům korun,“ dodává Koníř.

Zmiňovaný zákon také umožňuje provozovateli vodárenské infrastruktury přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pro to pomine důvod, který udává legislativa. To vše samozřejmě není pro odběratele, který se pokouší o podvod, zadarmo. Jak přerušení dodávky, tak její obnovení představuje významný finanční náklad.

Nelegální odběry pitné vody je možné rozdělit do dvou skupin. „V prvním případě jde o nezákonný odběr pitné vody přímo z vodovodní sítě z hydrantu, druhou skupinou jsou nelegální odběry před vodoměrem,“ upřesňuje Koníř.

Jak jsou černé odběry zjišťovány?

I v tak konzervativním oboru, jakým je vodárenství, jde pokrok ve využívání moderních technologií v oblasti telekomunikací, přenosu dat a kamerové techniky velmi rychle dopředu. Platí to také pro společnost SmVaK Ostrava, která v letošním roce nasadila vysoce sofistikovaný systém monitoru úniků. 

„24 hodin denně 365 dní v roce vyhodnocuje nástroj anomálie ve vodovodní síti. V systému je analyzováno obrovské množství dat z 842 distriktů, na které jsme naši síť rozdělili. Díky zmenšení sledovaných oblastí jsme proto schopni rychle a velice přesně lokalizovat jak úniky, které mohou souviset s havárií nebo jinou mimořádnou skutečností, ale také ty, které mohou být důsledkem neoprávněných odběrů,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Možností je ale více. Například odběry z hydrantů zachytí monitorovací systém SmVaK Ostrava. V případě, že jsou vyhodnoceny jako podezřelé, nezvyklé nebo anomální vyjíždí pohotovostní technici do terénu situaci prověřit.

„Často se jedná o cvičení dobrovolných hasičů, kteří tuto skutečnost zapomněli nahlásit a neměli uzavřenou smlouvu, ale setkáváme se také s případy, kdy si lidé chtějí načerno naplnit bazén pomocí hadice z hydrantu.  V souvislosti s tím, jak se problematiky sucha stává důležitým tématem společenské, politické nebo mediální agendy, si navíc občané více všímají  popisovaných odběrů a dalších netypických situací. Dostáváme od nich pak upozornění na tuto nelegální činnost. Tyto podněty prověřujeme a v případě, že se prokážou jako oprávněné, tak je sankcionujeme, jak nám umožňuje legislativa,“ popisuje Pšenička.

Nelegální odběry u vodovodních přípojek jsou odhalovány také pomocí kamerové techniky. SmVaK Ostrava v letošním roce zakoupily novou kameru, která je schopna projít i potrubím velmi malého průměru. Její pomocí je možné zdokumentovat nelegální odbočku pro odběr pitné vody před vodoměrem. „Existují i další možnosti, jak na nelegální odběry přijít. Ty si necháme jako naše interní know how, abychom podvodníkům jejich situaci nezlehčovali a nedávali jim možnost, aby se poučili,“ dodává Milan Koníř.

Odvádějme odpadní vody legálně

Popisovaná problematika se stejně jako dodávek pitné vody týká také neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. „Legislativa specifikuje, že může jít o neoprávněné vypouštění v případě, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva o odvádění odpadních vod, případně jsou odpadní vody vypouštěny v rozporu s ní.

Nelegální je také vypouštění odpadní vody v rozporu s podmínkami, které udává kanalizační řád. Odpadní vodu není možné vypouštět ani přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných vod nezaznamenává, nebo zaznamenává menší množství než skutečné,“ vysvětluje ředitel kanalizaci SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Příkladem podle něj může být vypouštění závadných látek do kanalizace, které zmiňovaný řád zakazuje, používání drtičů kuchyňského odpadu nebo vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace.

„Při neoprávněném vypouštění se fyzická osoba jako odběratel dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 50 000 korun, v případě vypouštění závadných látek do kanalizace až 100 000 korun. Toto platí jak u fyzické osoby (běžný občan), tak u právnické osoby nebo u  podnikající fyzické osoby“ konkretizuje Tlolka.

Stejně jako v případě pitné vody existují i v případě nelegálního odvádění vody odpadní způsoby, jak tuto skutečnost odhalit. „Kanalizace například kontrolujeme speciální kamerou. Kontroly probíhají také během rekonstrukcí kanalizační sítě. Další technické nástroje, jak dokážeme nelegální vypouštění efektivně odhalit, bych si raději nechal pro sebe, abychom situaci případným podvodníkům neulehčovali,“ uzavírá Jan Tlolka.

ilustrační foto/SmVaK

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert