Reklama

24. 5. 2019  |  Dotace  |  Autor: Jan Kříž/ MŽP

MŽP představuje otevřené dotační programy na zmírnění následků sucha

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, představuje programy, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na boj se suchem a nedostatkem vody.

Boj se suchem a nedostatkem vody je jednou z priorit veřejného zájmu pro obyvatelstvo a národní hospodářství. Ministerstvo životního prostředí přistupuje k řešení zmírnění následků sucha komplexně.

Opatření se týkají oblastí:

  • Strategie a legislativa

      - Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

      - Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

      - Novela vodního zákona – tzv. suchá hlava

  • Monitoring

  • Výzkum

  • Ekonomické nástroje – investice 12,2 mld Kč

       NPŽP: 1,5 mld Kč

       OPŽP: 10,7 mld Kč

Jde o zapojení aktérů na úrovni regionů tak, aby sucho mělo co nejmenší následky.


Dotační programy:

 

Nový výzkumný program Prostředí pro život:

Přinese v letech 2020-2026 až 3, 8 miliardy korun na výzkum a inovace. Program bude administrovat Technologická agentura ČR (TA ČR).

1. Mitigační a adaptační opatření k ochraně klimatu

2. Ochrana ovzduší

3. Odpadové a oběhové hospodářství

4. Ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů

5. Biodiverzita, ochrana přírody a krajiny

6. Enviromentální příznivá společnost, bezpečné (resilientní) prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Na sucho a další důsledky změny klimatu je vyčleněna celá polovina prostředků. Program je rozvržen do tří podprogramů. První podprogram by měla využívat především veřejná správa k výzkumům a inovacím zaměřeným na podporu naplňování politik, tedy na aplikovaný výzkum ve veřejném zájmu, který není možné obchodně využít. Projekty by měly být zejména krátkodobé, tedy v délce jednoho až tří let.

Druhý podprogram se zaměřuje na technologické inovace v oblasti technické ochrany životního prostředí a tvorbě krajiny, včetně digitalizace a tzv. smart cities a smart regions. Délka projektů by měla být tři až čtyři roky.

Třetí podprogram je zaměřen na soustavný výzkum, které vyžaduje stabilní prostředí výzkumných týmů, vesměs mezinárodních. Počítá s dlouhodobějšími projekty v trvání šest až sedm let.

 

Operační program Životního prostřední (OPŽP):

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí.

Z hlediska ochrany před suchem a nedostatkem vody v prioritní ose 1 (Voda) jsou nejdůležitější specifické cíle a jejich aktivity:

Název výzvy: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Číslo výzvy: 05_17_081

Žadatel: obce a města na území ČR – cílové území je ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Alokace: 189 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.7.2019


Název výzvy: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Číslo výzvy: 05_19_119

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Alokace: 1 000 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.1.2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.1.2020

 

Název výzvy: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Číslo výzvy: 82

Žadatel: obce a města na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Alokace: 299 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.5.2019


 

V prioritní ose 4 (Příroda):

Název výzvy: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Číslo výzvy: 05_19_131

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Alokace: 300 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019

 

Název výzvy: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Číslo výzvy: 127

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Alokace: 310 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.10.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020

 

Název výzvy: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Číslo výzvy: 88

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur - založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Alokace: 160 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020

 

Název výzvy: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy: 05_18_115

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Alokace: 119 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.8.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020

 

Název výzvy: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy: 128

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

Alokace: 610 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.10.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020

 

Název výzvy: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy: 132

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

Alokace: 100 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019


 

Národní program Životního prostřední (NPŽP):

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám a je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Program je určen zejména pro města a menší obce a je rozdělen do sedmi prioritních oblastí. Z hlediska sucha je zásadní prioritní oblast 1: Voda, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody).

Dalšími cíli jsou podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob.

 

Problematika sucha je reflektována v podoblastech:

Název výzvy: 1.6 - Zdroje pitné vody

číslo výzvy: 2/2018

Žadatel: města a obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Alokace: 600 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.5.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2020

 

Název výzvy: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích = tzv. Dešťovka II

číslo výzvy: 12/2017

Žadatel: města a obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Alokace: 340 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 7.9.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,

  • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,

  • využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 340 milionů korun.


 

Foto: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

 

  


 

Máte dotazy či připomínky?

Pište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


 
 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI