Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP představuje otevřené dotační programy na zmírnění následků sucha

| autor: Jan Kříž/ MŽP0

MŽP představuje otevřené dotační programy na zmírnění následků sucha

Boj se suchem a nedostatkem vody je jednou z priorit veřejného zájmu pro obyvatelstvo a národní hospodářství. Ministerstvo životního prostředí přistupuje k řešení zmírnění následků sucha komplexně.

Opatření se týkají oblastí:

  • Strategie a legislativa

- Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

- Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

- Novela vodního zákona – tzv. suchá hlava

  • Monitoring

  • Výzkum

  • Ekonomické nástroje – investice 12,2 mld Kč

NPŽP: 1,5 mld Kč

OPŽP: 10,7 mld Kč

Jde o zapojení aktérů na úrovni regionů tak, aby sucho mělo co nejmenší následky.


Dotační programy:

Nový výzkumný program Prostředí pro život:

Přinese v letech 2020-2026 až 3, 8 miliardy korun na výzkum a inovace. Program bude administrovat Technologická agentura ČR (TA ČR).

1. Mitigační a adaptační opatření k ochraně klimatu

2. Ochrana ovzduší

3. Odpadové a oběhové hospodářství

4. Ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů

5. Biodiverzita, ochrana přírody a krajiny

6. Enviromentální příznivá společnost, bezpečné (resilientní) prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Na sucho a další důsledky změny klimatu je vyčleněna celá polovina prostředků. Program je rozvržen do tří podprogramů. První podprogram by měla využívat především veřejná správa k výzkumům a inovacím zaměřeným na podporu naplňování politik, tedy na aplikovaný výzkum ve veřejném zájmu, který není možné obchodně využít. Projekty by měly být zejména krátkodobé, tedy v délce jednoho až tří let.

Druhý podprogram se zaměřuje na technologické inovace v oblasti technické ochrany životního prostředí a tvorbě krajiny, včetně digitalizace a tzv. smart cities a smart regions. Délka projektů by měla být tři až čtyři roky.

Třetí podprogram je zaměřen na soustavný výzkum, které vyžaduje stabilní prostředí výzkumných týmů, vesměs mezinárodních. Počítá s dlouhodobějšími projekty v trvání šest až sedm let.

Operační program Životního prostřední (OPŽP):

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí.

Z hlediska ochrany před suchem a nedostatkem vody v prioritní ose 1 (Voda) jsou nejdůležitější specifické cíle a jejich aktivity:

Název výzvy: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Číslo výzvy: 05_17_081

Žadatel: obce a města na území ČR – cílové území je ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Alokace: 189 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.7.2019


Název výzvy: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Číslo výzvy: 05_19_119

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Alokace: 1 000 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.1.2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.1.2020

Název výzvy: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Číslo výzvy: 82

Žadatel: obce a města na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Alokace: 299 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.5.2019


V prioritní ose 4 (Příroda):

Název výzvy: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Číslo výzvy: 05_19_131

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Alokace: 300 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019

Název výzvy: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Číslo výzvy: 127

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Alokace: 310 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.10.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020

Název výzvy: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Číslo výzvy: 88

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur- založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Alokace: 160 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.1.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020

Název výzvy: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy: 05_18_115

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Alokace: 119 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.8.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2020

Název výzvy: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy: 128

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně- Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

Alokace: 610 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.10.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020

Název výzvy: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy: 132

Žadatel: obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně- Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

Alokace: 100 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019


Národní program Životního prostřední (NPŽP):

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám a je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Program je určen zejména pro města a menší obce a je rozdělen do sedmi prioritních oblastí. Z hlediska sucha je zásadní prioritní oblast 1: Voda, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody).

Dalšími cíli jsou podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob.

Problematika sucha je reflektována v podoblastech:

Název výzvy: 1.6 - Zdroje pitné vody

číslo výzvy: 2/2018

Žadatel: města a obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Alokace: 600 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.5.2018

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2020

Název výzvy: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích = tzv. Dešťovka II

číslo výzvy: 12/2017

Žadatel: města a obce na území ČR

Podporované aktivity/ seznam podporovaných aktivit: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Alokace: 340 mil. Kč

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 7.9.2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,

  • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,

  • využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 340 milionů korun.


Foto: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie
Máte dotazy či připomínky?

Pište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ