Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak vypočítat náklady na littering? EKO-KOM připravil metodiku

| zdroj: EKO-KOM0

pexels-karolina-grabowska-4498090
zdroj: pexels

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM připravila Metodiku výpočtu odměny sloužící obcím k úhradě nákladů vynaložených na úklid odpadů z jednorázových plastových obalů.

Celkové náklady byly stanoveny na základě výsledků pravidelného dotazování všech obcí zapojených do Systému EKO-KOM prostřednictvím Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2022 (dále jen Dotazník). Předmětem dotazování byly náklady obce na úklid tzv. litteringu prostřednictvím suchého (ručního) čištění a mokrého (strojního) čištění a úklid černých skládek (dále tzv. typy čištění).

Pro každou jednotlivou obec byly náklady na jednotlivé typy čištění vztaženy k oficiálnímu počtu v ní trvale hlášených obyvatel podle ČSÚ pro rok 2022. Dále bylo tedy počítáno s hodnotami uváděnými v jednotkách Kč/ob./rok.

Za každý jednotlivý typ úklidu (tedy suché (ruční) čištění; mokré (strojní) čištění; černé skládky) byla vypočtena střední hodnota (medián) nákladů pro každou velikostní skupinu obce samostatně v souladu s Metodikou výpočtu ekonomických ukazatelů dle dat z Dotazníků. Výsledek představuje pro každou velikostní skupinu celkový medián nákladů na daný typ úklidu.

Jelikož povinnost hradit náklady je vztažena pouze k vybraným jednorázovým plastovým obalům a obalovým prostředkům vyjmenovaným v části C a D přílohy č. 4 zákona o obalech (dále jen předmětné obaly), byly stanoveny průměrné hmotnostní podíly předmětných obalů v odpadech sbíraných při jednotlivých výše uvedených typech čištění. Podíly byly stanoveny prostřednictvím manuálních analýz skladby (tzv. rozborů) těchto odpadů.

Pro každý typ úklidu byla stanovena jedna hodnota hmotnostního podílu výskytu předmětných obalů shodná pro všechny velikostní skupiny obcí. Náklad vztažený k úklidu a nakládání s předmětnými obaly je pak součinem celkových mediánových nákladů na daný typ úklidu (v každé velikostní skupině obcí) a hmotnostního podílu předmětných obalů v tomto typu úklidu.

Jelikož lze při výpočtu úhrady nákladů obcí pro rok 2024 vycházet pouze z nákladů za rok 2022, jsou v posledním kroku vypočtené částky vynásobeny předpokládanou inflací podle České národní banky pro rok 2023 a 20242 .

Specificky pro rok 2024 pak byly vypočtené hodnoty odměny za jednotlivé velikostní skupiny sjednoceny na jejich aritmetický průměr. Odměna je tedy vyplácena obcím všech velikostních skupin ve stejné výši. V následujících letech je předpokládána diferenciace výše odměn podle velikostních skupin obcí.

Výsledná výše odměny je stanovena v Kč/ob./rok a je vyplácena paušálně všem obcím zapojeným do Systému EKO-KOM na základě počtu trvale hlášených obyvatel stanovených pro rok 2024 v jednotlivých obcích ze strany ČSÚ. Odměna je vyplácena po čtvrtinách v jednotlivých čtvrtletích roku 2024.

Kromě Odměny za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi, mohou obce získat další složku odměny za nakládání s obalovými odpady obsaženými v těchto odpadových tocích. V případě, že zajistí jejich roztřídění na příslušné komodity a předání k recyklaci, mohou tato množství uvést v příslušném typu sběru, který pro následující dotřídění a předání využily.

Za takto vykázaná množství jim je uhrazena Odměna za obsluhu míst zpětného odběru a zajištění využití zcela v souladu s běžnou úhradou těchto odměn (tj. za všechny obaly v těchto odpadech obsažených – podle aktuálně platných Standardů složení komunálních odpadů a podílu obalové složky; tedy nikoli pouze za předmětné obaly podle části C a D přílohy č. 4 zákona o obalech).

Metodika výpočtu nákladů na úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi pro rok 2024

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert