Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak v Průhonicích snížili růst produkce komunálního odpadu

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Obcejinak.cz0

Jak v Průhonicích snížili růst produkce komunálního odpadu

Základní údaje

Obec Průhonice se nachází ve Středočeském kraji, má zhruba 2800 obyvatel. Náklady na odpady v roce 2017 zde tvořily 3,476 mil. Kč, v roce 2018 pak 4,140 mil. Kč a v roce 2019 byl rozpočet 4,52 mil. Kč. V rozpočtu se kalkulovaly čisté náklady bez vratek EKO-KOMu.

Objemy nádob na směsný komunální odpad (SKO): 80 l, 110-120 l, 240 l. Z toho nejvíce nádob je 110 l. Na papír a plasty se používají obvyklé nádoby o objemu 1100 l.

Frekvence výsypu: 60 % výsypů probíhá 1x týdně, 40 % výsypů ob týden, papír a plast se vyváží 2x za týden, bioodpad 1x za 14 dnů v období od března do listopadu.

Dynamické vážení a RFID čipy

Průhonice začaly v roce 2017 pracovat na změně odpadového hospodářství v rámci projektu Obcejinak.cz. O rok později došlo k čipování nádob a kalibrovala se technika. V plném rozsahu byla služba dynamického vážení a sledování nádob pomocí čipů (RFID ) spuštěna v roce 2019. Vážení a evidence odpadů probíhala pod taktovkou Obcejinak.cz ve spolupráci se starostou a tajemnicí obce Průhonice.

Proč Průhonice zavedli dynamické vážení a RFID značení nádob?

Vedení Průhonic chtělo získat přehled o svém odpadovém hospodářství a prověřit data svozové společnosti. Obec měla zájem na tom, aby řídila vztah se svozovou společností a získala kontrolní nástroje.

Zároveň ale také musela obec splnit zákonnou povinnost na realizování veřejné zakázky bez dodatkování. Neméně podstatný byl požadavek na dlouhodobé fixování cen a podmínek, zde se jednalo o dobu minimálně 5 let. Cílem bylo výhledově snížit náklady na svoz a likvidaci odpadu.

Jak vše probíhalo?

  • V rámci projektu Obcejinak.cz byly zavedeny dvousložkové ceny u SKO a bioodpadu s fixací na 5 let
  • U papíru, skla a plastů se to nepodařilo, ale podařila se prosadit cena jednosložková (zahrnuje výsyp i likvidaci) s fixací na 5 let.
  • Byly instalovány RFID čipy na nádoby a došlo k úplné pasportizaci.
  • Pasportizace a značení nádob se podařilo prosadit nejen u občanů, ale i u podnikatelů.
  • V tendru se podařilo prosadit dynamické vážení.

Nasmlouvané ceny za likvidaci na 5 let/ bez DPH:

1250 Kč/ tuna SKO

348 Kč/ tuna BIO

17 až 24 Kč/ výsyp jedné nádoby

175 Kč/ papír a sklo (jednosložka)

185 Kč/ plast (jednosložka)

Co se Průhonice dozvěděly ze získaných statistik?

Situace je u všech nádob obdobná, specifikujme ji proto u nádob na 110 l, kterých je v Průhonicích většina:

Lehce přes 5 % nádob má hmotnost během výsypu 0 kg - nemusí být úplně prázdné, ale jednoznačně se zde vyváží zejména vzduch.

21 %, tedy 1/5 nádob nemá ani polovinu průměrné hmotnosti, což znamená, že je zde obrovský prostor pro optimalizaci.

Jak je to u nádob na tříděný odpad? V průměru 33,5 kg vytříděného papíru v modré nádobě a 21,35 kg plastů ve žluté nádobě, znamená, že nádoby opět vůbec nejsou naplněné, je to velmi nízká hodnota.

U sběrných hnízd na vytříděný papír a plasty je patrný velký rozptyl. Nahoře v tabulce jsou kontejnery přeplněné, v těchto lokalitách jsou evidovány stížnosti na malou četnost svozu. Dole jsou sběrná hnízda, kde jsou nádoby nevyužité.

Co přinesla obci změna v odpadovém hospodářství?

Zavedení systému přineslo pokles produkce SKO o 23 % z původních 490 tun na 379 tun SKO. Počet výsypů klesl o 19 %. Průhonice tak ušetří 50 tisíc Kč měsíčně, což znamená roční úsporu 600 tisíc Kč za rok, tedy 15 % nákladů obce.

Obec má pasportizované nádoby, sleduje hmotnosti výsypů, vlna optimalizace je však před nimi. Je potřeba i nadále s daty pracovat a provést nápravná opatření. Návrhy na zlepšení jsou v tomto konkrétním případě následující:

1. snížit počet nádob na místech, kde je nízká průměrná hmotnost odpadu v nádobě

2. zvýšit počet nádob na přetížených sběrných místech

3. změny u frekvence svozu SKO – 21 % nádob mělo odpad s hmotností pod 5 kg – nádoby byly víceméně prázdné a vozil se vzduch. Vhodným řešením je motivovat občana, aby nádobu ke svozu vůbec nevyndal. Svozové vozidlo tak bude projíždět lokality i nadále 1x týdně, ale občan sám rozhodne, zda nechá nádobu vyvézt a bude dle toho ohodnocen. Další možností je snížit frekvenci svozu, ale první možnost je lepší.

Není třeba obávat se změn, zavedení kontroly v praxi přináší úsporu

Porovnáním statistik za rok 2019 bylo zřejmé, že došlo k radikální změně směrem dolů v počtu výsypů i hmotnosti SKO. Podobná situace je i u papíru, plastů a bioodpadu.

Není však tato situace v praxi na závadu? Je přece v zájmu obce zvyšovat míru separace odpadu.

Jak je patrné z obrázku, dílčí separace zůstala téměř beze změny – před změnou to bylo 44 %, po změně 42 %. A to ještě v rámci položky „BIO“ není započítaný veřejný bioodpad z kontejnerů ze sekání trávy, prosekávání zeleně apod., reálně by ten počet byl ještě vyšší.

Zavedení dynamického vážení a sledování nádoby pomocí RFID značení poskytlo obci Průhonice důležitá data, s jejichž pomocí obec získává kontrolu nad odpadovým hospodářstvím.

Reálné statistiky se budou v drtivé většině měst a obcí odlišovat od výkazů svozových firem

Svozové firmy rozpočítávají množství odpadu na obce podle koeficientu. V praxi to znamená, že obec často platí i za svoz a likvidaci odpadu, který vůbec nevyprodukuje. Peníze v odpadovém hospodářství rozhodně nejsou určeny na úhradu vzduchu v poloprázdných nádobách. 

Najdou se obce, které na tomto systému mohou vydělat, ale bez reálných dat zůstává skutečný stav produkce odpadů opředený tajemstvím. Analýza dat navíc přináší nápady pro změnu, což ve výsledku povede k dalším úsporám nákladů a lepšímu hospodaření.

Grafy a statistiky: zdroj Obcejinak.cz

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ