Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně pečovat o trávníky na obecních pozemcích

| autor: Hana Tomášková0

Trávníky mají pozitivní vliv na klimatické a hygienické parametry ve městech, jako je zvlhčování vzduchu, ochlazování prostředí, zachytávání prachu a škodlivin, napomáhají ochraně půdy proti nadměrné erozi a v neposlední řadě jsou biotopem, na který může být vázáno mnoho druhů. Jedná se o tzv. funkce ekosystémové. 

Typy krajinných trávníků dle priority použití

Způsob zatravnění, včetně výběru semenného materiálu a složení směsí pro krajinný trávník, se řídí podle přírodních podmínek, následného využití a cíle, k jehož realizaci se zvolí jedna z následujících priorit (pěstebních cílů):

  • Priorita použití č. 1B (biodiverzita) – Zvýšení biodiverzity (rostliny i živočichové)

Krajinné trávníky zakládány cíleně ke zvýšení druhové rozmanitosti při respektování typu společenstva odpovídajícího stanovištním podmínkám.

  • Priorita použití č. 2T (technické) – Zatravnění technického charakteru (podél komunikací, erozí ohrožené plochy, protipovodňová opatření, travnaté cesty, apod.)

Krajinné trávníky zakládané cíleně k posílení fyzikálních vlastností stanoviště, odolnosti vůči erozi a/nebo mechanické zátěži. V mnoha případech dochází k prolínání s prioritou č. 1B (zvýšení biodiverzity).

  • Priorita použití č. 3KN (krmné, nektarodárné) – krmné a nektarodárné využití (drobná zvěř, včely)

Krajinné trávníky zakládané cíleně k posílení úživnosti honiteb (zvýšení či zkvalitnění přirozené produkce biomasy) nebo ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v travinobylinném společenstvu. 

Údržba trávníků

V tom, do jaké míry trávníky v sídelním prostředí plní vymezené funkce, hraje klíčovou roli právě forma údržby. 

Je ověřeným faktem, že omezení seče trávníků a ponechání vyššího porostu nejen posílí ekosystémové funkce, ale i trávníkům samotným umožní snáze se vyrovnat s nepříznivými vlivy. V kontextu změny klimatu se jako zásadní jeví schopnost vyšších porostů lépe uchovat vlhkost a překonat období sucha bez nepřiměřených nároků na závlahu. 

V Litvínově se řídí lokalitou i aktuálním stavem

Například v Litvínově tvoří plocha údržby městské zeleně 1 123 288 m2. Její údržbu provádí Technické služby Litvínov, s.r.o. „Náročnost údržby je přímo závislá na jednotlivých lokalitách a aktuálních klimatických podmínkách," upozorňuje Štěpánka Kolčavová, technik úseku městských služeb města Litvínov.

Při údržbě veřejné zeleně by samosprávy (a podobně samozřejmě i odpovědní vlastníci na svých pozemcích) měly jednoznačně vyhodnocovat aktuální stav a funkce jednotlivých ploch a péči o zeleň tomu vhodně přizpůsobit.

„Již opakovaně vytipováváme lokality, v kterých je omezeno sečení na jarní a  podzimní seč. V roce 2013 byli v závislosti na lokalitách provedeny 3-4 seče během sezóny, která byla suchá. V letošním roce máme v některých lokalitách provedeny již 2 seče vzhledem k většímu množství srážek a rychlému dorůstání trávy. Vzhledem k následným dlouhodobým předpovědím očekáváme, že aktuálně prováděná druhá seč bude dostačující a další seč  bude závislá na klimatických podmínkách. Pokud přijde oteplení dojede k omezení sekání. Případně budou sekány lokality, kde tráva výrazněji naroste," komentuje systém péče v Litvínově Štěpánka Kolčavová.

V méně zatížených částech parků, v oddělovacích pásech zeleně atp. je vhodné zavádět extenzivní, druhově bohatší trávníky. 

Jaké vybrat travní směsi?

Na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR najdete Standard péče o přírodu a krajinu „Krajinné trávníky“, kde naleznete informace o výběru osiva i o vhodné péči o trávník.

Některé porosty mohou na doporučované snížení frekvence seče reagovat i negativně co do druhového složení, a to šířením několika agresivních druhů (často třtiny křovištní, různých druhů šťovíku nebo jitrocelu) na úkor ostatních bylin a plocha pak může v rozporu s původním záměrem působit zanedbaně a navíc být zdrojem nežádoucích plevelů, vč. invazních rostlin.

„Technické služby Litvínov používají  několik druhů travních směsí, právě v závislosti na lokalitách," informuje Štěpánka Kolčavová a dodává:  „V parcích  jsou využívány parkové směsi, které jsou  ozdobné jemnými čepelemi, dále jsou používány  hřišťové travní směsi – v lokalitách s dětskými hřišti a místy zatíženými průchodem, které snesou sešlap. V neposlední řadě  využíváme klasické travní směsi na ostatní lokality. Bohužel vlivem konkurečního druhové boje, dochází k vzájemnému mísení druhů. Dalším komplikujícím faktorem jsou prováděné rekonstrukce rozvodů vody a plynu, kdy jsou na městských pozemcích prováděly výkopové práce a následné dosazení travních směsí. Kvalita travní směsi nemusí odpovídat standartům technických služeb a dochází tak ke změně druhové skladby složení trávníků." 

Jak pečují o trávníky v Prostějově?

„Ve spolupráci s odborníky byly pro každou plochu zvoleny takové druhy, které na ní mohou prosperovat. Na většině nově osetých ploch najdeme 40 – 100 druhů rostlin, což je podstatně víc, než v běžném městském trávníku. Úměrně tomu roste i počet živočichů, kteří takové prostředí mohou využít," uvádí předseda Komise životního prostředí  Libor Marčan.

Co nám městské louky přinesou? Kromě zpestření městské krajiny a estetické funkce mají tyto porosty pozitivní vliv na životní prostředí našeho města. Ve vyšší trávě se zachytí prach a nečistoty. Umí lépe hospodařit s vláhou a v neposlední řadě výrazně zvyšují biodiverzitu – jsou pastvou pro opylovače, domovem mnoha druhů hmyzu a poskytují potravu ptákům. Rovněž se sníží náklady na údržbu, neboť takové luční porosty se sečou pouze dvakrát ročně.

„Město Prostějov dlouhodobě spolupracuje s odborníky na oblast květnatých luk a druhově bohatých trávníků. Naše městské louky tak mají tu nejlepší péči a můžeme se z nich těšit po mnoho let. I díky tomu se mohl na podzim 2019 uskutečnit zajímavý experiment s využitím regionálního osiva z louky nad Ohrozimí a tak tyto místní rostliny zpestří trávníky v lokalitě Močidýlek nebo na ulicích Kralická a Dolní," říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Trávníky z pohledu adaptace na změnu klimatu

Podíl městských trávníků ve světovém měřítku činí podle aktuálních dat až 23 % z celkové plochy měst. Je proto vhodné, aby byly unifikované travní porosty v intravilánu nahrazovány druhově bohatými porosty, o které je pak náležitě pečováno. Je rozumné spojit se s odborníky a vybrat správné osivo při zakládání trávníků, nechat si poradit při jejich doplnění i následovat doporučení pro správnou údržbu. Pak bude vegetace ve městech a obcích prospívat a naplňovat svou roli při adaptaci na změny klimatu.

Zdroj: MŽP/ Město Prostějov

Foto: zdroj redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert