Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně pečovat o trávníky na obecních pozemcích

| autor: Hana Tomášková0

Jak správně pečovat o trávníky na obecních pozemcích

Trávníky mají pozitivní vliv na klimatické a hygienické parametry ve městech, jako je zvlhčování vzduchu, ochlazování prostředí, zachytávání prachu a škodlivin, napomáhají ochraně půdy proti nadměrné erozi a v neposlední řadě jsou biotopem, na který může být vázáno mnoho druhů. Jedná se o tzv. funkce ekosystémové. 

Typy krajinných trávníků dle priority použití

Způsob zatravnění, včetně výběru semenného materiálu a složení směsí pro krajinný trávník, se řídí podle přírodních podmínek, následného využití a cíle, k jehož realizaci se zvolí jedna z následujících priorit (pěstebních cílů):

  • Priorita použití č. 1B (biodiverzita) – Zvýšení biodiverzity (rostliny i živočichové)

Krajinné trávníky zakládány cíleně ke zvýšení druhové rozmanitosti při respektování typu společenstva odpovídajícího stanovištním podmínkám.

  • Priorita použití č. 2T (technické) – Zatravnění technického charakteru (podél komunikací, erozí ohrožené plochy, protipovodňová opatření, travnaté cesty, apod.)

Krajinné trávníky zakládané cíleně k posílení fyzikálních vlastností stanoviště, odolnosti vůči erozi a/nebo mechanické zátěži. V mnoha případech dochází k prolínání s prioritou č. 1B (zvýšení biodiverzity).

  • Priorita použití č. 3KN (krmné, nektarodárné) – krmné a nektarodárné využití (drobná zvěř, včely)

Krajinné trávníky zakládané cíleně k posílení úživnosti honiteb (zvýšení či zkvalitnění přirozené produkce biomasy) nebo ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v travinobylinném společenstvu. 

Údržba trávníků

V tom, do jaké míry trávníky v sídelním prostředí plní vymezené funkce, hraje klíčovou roli právě forma údržby. 

Je ověřeným faktem, že omezení seče trávníků a ponechání vyššího porostu nejen posílí ekosystémové funkce, ale i trávníkům samotným umožní snáze se vyrovnat s nepříznivými vlivy. V kontextu změny klimatu se jako zásadní jeví schopnost vyšších porostů lépe uchovat vlhkost a překonat období sucha bez nepřiměřených nároků na závlahu. 

V Litvínově se řídí lokalitou i aktuálním stavem

Například v Litvínově tvoří plocha údržby městské zeleně 1 123 288 m2. Její údržbu provádí Technické služby Litvínov, s.r.o. „Náročnost údržby je přímo závislá na jednotlivých lokalitách a aktuálních klimatických podmínkách," upozorňuje Štěpánka Kolčavová, technik úseku městských služeb města Litvínov.

Při údržbě veřejné zeleně by samosprávy (a podobně samozřejmě i odpovědní vlastníci na svých pozemcích) měly jednoznačně vyhodnocovat aktuální stav a funkce jednotlivých ploch a péči o zeleň tomu vhodně přizpůsobit.

„Již opakovaně vytipováváme lokality, v kterých je omezeno sečení na jarní a  podzimní seč. V roce 2013 byli v závislosti na lokalitách provedeny 3-4 seče během sezóny, která byla suchá. V letošním roce máme v některých lokalitách provedeny již 2 seče vzhledem k většímu množství srážek a rychlému dorůstání trávy. Vzhledem k následným dlouhodobým předpovědím očekáváme, že aktuálně prováděná druhá seč bude dostačující a další seč  bude závislá na klimatických podmínkách. Pokud přijde oteplení dojede k omezení sekání. Případně budou sekány lokality, kde tráva výrazněji naroste," komentuje systém péče v Litvínově Štěpánka Kolčavová.

V méně zatížených částech parků, v oddělovacích pásech zeleně atp. je vhodné zavádět extenzivní, druhově bohatší trávníky. 

Jaké vybrat travní směsi?

Na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR najdete Standard péče o přírodu a krajinu „Krajinné trávníky“, kde naleznete informace o výběru osiva i o vhodné péči o trávník.

Některé porosty mohou na doporučované snížení frekvence seče reagovat i negativně co do druhového složení, a to šířením několika agresivních druhů (často třtiny křovištní, různých druhů šťovíku nebo jitrocelu) na úkor ostatních bylin a plocha pak může v rozporu s původním záměrem působit zanedbaně a navíc být zdrojem nežádoucích plevelů, vč. invazních rostlin.

„Technické služby Litvínov používají  několik druhů travních směsí, právě v závislosti na lokalitách," informuje Štěpánka Kolčavová a dodává:  „V parcích  jsou využívány parkové směsi, které jsou  ozdobné jemnými čepelemi, dále jsou používány  hřišťové travní směsi – v lokalitách s dětskými hřišti a místy zatíženými průchodem, které snesou sešlap. V neposlední řadě  využíváme klasické travní směsi na ostatní lokality. Bohužel vlivem konkurečního druhové boje, dochází k vzájemnému mísení druhů. Dalším komplikujícím faktorem jsou prováděné rekonstrukce rozvodů vody a plynu, kdy jsou na městských pozemcích prováděly výkopové práce a následné dosazení travních směsí. Kvalita travní směsi nemusí odpovídat standartům technických služeb a dochází tak ke změně druhové skladby složení trávníků." 

Jak pečují o trávníky v Prostějově?

„Ve spolupráci s odborníky byly pro každou plochu zvoleny takové druhy, které na ní mohou prosperovat. Na většině nově osetých ploch najdeme 40 – 100 druhů rostlin, což je podstatně víc, než v běžném městském trávníku. Úměrně tomu roste i počet živočichů, kteří takové prostředí mohou využít," uvádí předseda Komise životního prostředí  Libor Marčan.

Co nám městské louky přinesou? Kromě zpestření městské krajiny a estetické funkce mají tyto porosty pozitivní vliv na životní prostředí našeho města. Ve vyšší trávě se zachytí prach a nečistoty. Umí lépe hospodařit s vláhou a v neposlední řadě výrazně zvyšují biodiverzitu – jsou pastvou pro opylovače, domovem mnoha druhů hmyzu a poskytují potravu ptákům. Rovněž se sníží náklady na údržbu, neboť takové luční porosty se sečou pouze dvakrát ročně.

„Město Prostějov dlouhodobě spolupracuje s odborníky na oblast květnatých luk a druhově bohatých trávníků. Naše městské louky tak mají tu nejlepší péči a můžeme se z nich těšit po mnoho let. I díky tomu se mohl na podzim 2019 uskutečnit zajímavý experiment s využitím regionálního osiva z louky nad Ohrozimí a tak tyto místní rostliny zpestří trávníky v lokalitě Močidýlek nebo na ulicích Kralická a Dolní," říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Trávníky z pohledu adaptace na změnu klimatu

Podíl městských trávníků ve světovém měřítku činí podle aktuálních dat až 23 % z celkové plochy měst. Je proto vhodné, aby byly unifikované travní porosty v intravilánu nahrazovány druhově bohatými porosty, o které je pak náležitě pečováno. Je rozumné spojit se s odborníky a vybrat správné osivo při zakládání trávníků, nechat si poradit při jejich doplnění i následovat doporučení pro správnou údržbu. Pak bude vegetace ve městech a obcích prospívat a naplňovat svou roli při adaptaci na změny klimatu.

Zdroj: MŽP/ Město Prostějov

Foto: zdroj redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK