Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotační výzvy pro obce – aktuální a plánované

| autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.0

Dotační výzvy pro obce – aktuální a plánované
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Životní prostředí v obcích

Výsadba stromů – otevřená výzva končící 31. 8. 2020 podporující výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Zlepšení kvality prostředí v sídlech – otevřená výzva končící 30. 6. 2020 podporující biodiverzitu prostřednictvím pořízení a aktualizací studie systému sídelní zeleně s její následnou realizací, jedná se zejména o zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně vč. vodních toků a přírodních ploch

Snížení energetické náročnosti veřejných budov vč. obnovitelných zdrojů energie – otevřená výzva končící 3. 2. 2020 podporující celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov

Vozidla na alternativní pohony – otevření výzvy plánováno na prosinec 2019; výzva podporující nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na alternativní pohony vč. pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla; podporované pohony vozidel: CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil

Regenerace brownfieldů – otevření výzvy je plánováno na listopad 2019; výzva podporující revitalizaci a výstavbu/revitalizaci a rekonstrukci/revitalizaci nevyužívaných a zanedbaných objektů či ploch pro následné nepodnikatelské využití ze strany veřejnosti

Bezpečné prostředí v obcích

Podpora preventivních protipovodňových opatření– otevřená výzva končící 19. 12. 2019 podporující vytvoření analýz odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – otevřená výzva končící 13. 1. 2020 podporující zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (tzv. Dešťovka pro obce) a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Podpora vodohospodářské infrastruktury obcí

Zdroje pitné vody – otevřená výzva končící 18. 12. 2020 podporující výstavbu nových, nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody (podzemní i povrchové), výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (nejsou podporovány přípojky) a zajištění průzkumných vrtů

Vodovody a kanalizace – otevřená výzva končící 31. 1. 2020 podporující výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV (kapacita nad 50 EO), výstavby a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody (jsou podporovány přípojky), výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody a posílení akumulace pitné vody

Likvidace nepotřebných vrtů – otevřená výzva končící 20. 12. 2019 podporující likvidaci vrtů, jejichž původce neexistuje nebo není známý; jedná se o hydrogeologické vrty vybudované za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemních vod

Podpora obcí v národních parcích

Výzva bude otevřena dne 18. 11. 2019 a bude podporovat oblasti infrastruktury a vybavenosti, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, informační centra orientovaných na národní party, programy vzdělávání a osvěty v oblastech ŽP a kofinancování podpořených projektu v rámci OPŽP 2014–2020

Národní park musí alespoň min. zasahovat do území žádající obce

Odpadové hospodářství v obcích

Výstavba/modernizace zařízení pro materiálově využití ostatních odpadů – otevřená výzva končící 2. 12. 2019; výzva vyjma své hlavní činnosti podporuje dovybavení stávajících kompostáren či jiných zařízení (překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi stávající zařízení již nedisponuje, dále pak např. zpevněná plocha a jímka), výstavbu nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů (do zařízení nevstupuje jiný odpad) vč. veškeré techniky nezbytné k provozu zařízení

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů– otevřená výzva končící 3. 2. 2020 podporující sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, technologie pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů, systém pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu, sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, technologie pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů, systém pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu a nakládání s nebezpečnými odpady kromě zdravotnických odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) – otevřená výzva do 1. 9. 2020 podporující nakládání se zdravotnickým odpadem (min. 75 % z celkového objemu odpadu)

Nelegální sklady odpadů – otevřená výzva končící 31. 12. 2020 podporující odstraňování nelegálních skladů a odpadů, sanaci havarijních stavů (neznámý/neexistující původce) a sanaci starých ekologických zátěží (min. rozsahu či odvrácení akutně hrozícího rizika vzniku havárie)

Rekultivace starých skládek – otevřená výzva končící 30. 6. 2020 podporující rekultivaci starých skládek, které jsou nedostatečně technicky zabezpečené

Prevence vzniku odpadů – otevření výzvy je plánováno na 1. 4. 2020; výzva podporující aktivity přispívající k předcházení vzniku odpadů a průmyslových odpadů (aplikace nových technologií, BRKO)

Máte plány na zvýšení ekologického standardu ve své obci v některé z výše uvedených či dalších oblastí? Kontaktujte nás, a my Vám rádi pomůžeme s jejich realizací.

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Foto: ilustrační/ foter.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ