Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotační výzvy pro obce – aktuální a plánované

| autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.0

Dotační výzvy pro obce – aktuální a plánované

Životní prostředí v obcích

Výsadba stromů – otevřená výzva končící 31. 8. 2020 podporující výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Zlepšení kvality prostředí v sídlech – otevřená výzva končící 30. 6. 2020 podporující biodiverzitu prostřednictvím pořízení a aktualizací studie systému sídelní zeleně s její následnou realizací, jedná se zejména o zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně vč. vodních toků a přírodních ploch

Snížení energetické náročnosti veřejných budov vč. obnovitelných zdrojů energie – otevřená výzva končící 3. 2. 2020 podporující celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov

Vozidla na alternativní pohony – otevření výzvy plánováno na prosinec 2019; výzva podporující nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na alternativní pohony vč. pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla; podporované pohony vozidel: CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil

Regenerace brownfieldů – otevření výzvy je plánováno na listopad 2019; výzva podporující revitalizaci a výstavbu/revitalizaci a rekonstrukci/revitalizaci nevyužívaných a zanedbaných objektů či ploch pro následné nepodnikatelské využití ze strany veřejnosti

Bezpečné prostředí v obcích

Podpora preventivních protipovodňových opatření– otevřená výzva končící 19. 12. 2019 podporující vytvoření analýz odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – otevřená výzva končící 13. 1. 2020 podporující zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (tzv. Dešťovka pro obce) a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Podpora vodohospodářské infrastruktury obcí

Zdroje pitné vody – otevřená výzva končící 18. 12. 2020 podporující výstavbu nových, nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody (podzemní i povrchové), výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (nejsou podporovány přípojky) a zajištění průzkumných vrtů

Vodovody a kanalizace – otevřená výzva končící 31. 1. 2020 podporující výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV (kapacita nad 50 EO), výstavby a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody (jsou podporovány přípojky), výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody a posílení akumulace pitné vody

Likvidace nepotřebných vrtů – otevřená výzva končící 20. 12. 2019 podporující likvidaci vrtů, jejichž původce neexistuje nebo není známý; jedná se o hydrogeologické vrty vybudované za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemních vod

Podpora obcí v národních parcích

Výzva bude otevřena dne 18. 11. 2019 a bude podporovat oblasti infrastruktury a vybavenosti, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, informační centra orientovaných na národní party, programy vzdělávání a osvěty v oblastech ŽP a kofinancování podpořených projektu v rámci OPŽP 2014–2020

Národní park musí alespoň min. zasahovat do území žádající obce

Odpadové hospodářství v obcích

Výstavba/modernizace zařízení pro materiálově využití ostatních odpadů – otevřená výzva končící 2. 12. 2019; výzva vyjma své hlavní činnosti podporuje dovybavení stávajících kompostáren či jiných zařízení (překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi stávající zařízení již nedisponuje, dále pak např. zpevněná plocha a jímka), výstavbu nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů (do zařízení nevstupuje jiný odpad) vč. veškeré techniky nezbytné k provozu zařízení

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů– otevřená výzva končící 3. 2. 2020 podporující sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, technologie pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů, systém pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu, sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, technologie pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů, systém pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu a nakládání s nebezpečnými odpady kromě zdravotnických odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) – otevřená výzva do 1. 9. 2020 podporující nakládání se zdravotnickým odpadem (min. 75 % z celkového objemu odpadu)

Nelegální sklady odpadů – otevřená výzva končící 31. 12. 2020 podporující odstraňování nelegálních skladů a odpadů, sanaci havarijních stavů (neznámý/neexistující původce) a sanaci starých ekologických zátěží (min. rozsahu či odvrácení akutně hrozícího rizika vzniku havárie)

Rekultivace starých skládek – otevřená výzva končící 30. 6. 2020 podporující rekultivaci starých skládek, které jsou nedostatečně technicky zabezpečené

Prevence vzniku odpadů – otevření výzvy je plánováno na 1. 4. 2020; výzva podporující aktivity přispívající k předcházení vzniku odpadů a průmyslových odpadů (aplikace nových technologií, BRKO)

Máte plány na zvýšení ekologického standardu ve své obci v některé z výše uvedených či dalších oblastí? Kontaktujte nás, a my Vám rádi pomůžeme s jejich realizací.

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Foto: ilustrační/ foter.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy