Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Konference Pitná voda 2022

Datum konání: May 23, 2022, 5 p.m. - May 26, 2022, noon
Místo konání: Tábor

| zdroj: Envi-pur0

konferencePitnavoda.png
Datum konání: May 23, 2022, 5 p.m.
Místo konání: Tábor

Konference je určena vlastníkům úpraven vody, pracovníkům státního podniku Povodí. Vědeckým a odborným pracovníkům z oboru hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství a hydrotechniky. Pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí. 

Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je zapotřebí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha o spolupráci pro dosažení společného cíle – kvalitní pitné vody!

Hlavní oblasti konference

Konference obsáhne celou šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, se bude věnovat také technologii úpravy podzemní vody a hygieny pitné vody.

Témata konference

  • Problematika ochranných pásem vodních zdrojů ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody.
  • Procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody.
  • Hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží.
  • Účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů aj.).
  • Moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi.
  • Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou.
  • Hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna; distribuce pitné vody bez chemické dezinfekce.
  • Problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy.
  • Dobré příklady řešení praktických provozních problémů.

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema