Reklama

DOTACE

Zakládání či obnova veřejné zeleně a vodních prvků, vybudování a úpravy přírodních dětských hřišť a zahrad, regenerace brownfieldů v obecním zájmu či pořízení vozidel na alternativní pohony. Na všechny tyto záměry přispívající ke kvalitnímu a udržitelnému prostředí v obci lze požádat o dotační podporu.


Byl prodloužen termín, od kdy platí nastavení jednotných limitů pro obsah patogenních mikroorganismů po úpravě v kalech používaných na zemědělské půdě.  Je třeba, aby se dotčené subjekty na změnu připravily.


ČR v roce 2018 vyprodukovala přes 28 milionů tun odpadů, z toho 3,7 milionu tun odpadu komunálního. V přepočtu na 1 občana tvořil komunální odpad 351 kg, což je necelý 1 kg denně. Obce tak řeší nejenom nerudovskou otázku „Kam s ním“?, ale i „Co s ním“?


Dnes Vám přinášíme souhrnné informace o dotačních příležitostech pro obce zaměřující se na podporu zvyšování ekologického standardu prostředí v obcích a tím i jejich obyvatel. Jednotlivé dotační příležitosti jsou níže rozděleny dle konkrétních oblastní zaměření.


Vzrůstající teploty spojené s vyšší koncentrací CO2 a úbytek stromů ve městech a obcích byly hlavní příčiny vzniku inciativy Sázíme budoucnost, která se zasadila do 5 let vysázet 10 milionů stromů mimo lesní porosty a ulevit tak životnímu prostředí a obyvatelům měst a obcí. 


Tento prosinec bude vyhlášena v pořadí již IV. výzva, která bude primárně určena pro obce, města a městské části hl. m. Prahy, kterým není lhostejný stav životního prostředí a občanů v jejich sídle a rády by přispěly ke snížení množství vypouštěných emisí. 


Doprava patří mezi největší znečišťovatele ovzduší ve velkých městech. Stát proto nabízí podporu napříč resorty. Vychází přitom z Národního akčního plánu čisté mobility.
Žádosti o poskytnutí finanční dotace na vybudování soustavy individuálních domovních čistíren odpadních vod budou přijímány do 30. 6. 2019. Výzva je určena pro oblast celé ČR včetně hlavního města Prahy.
Program Dešťovka podporuje zalévání zahrad, splachování toalet i systémy, které recyklují odpadní, tzv. šedou vodu. Na využívání srážkové vody mohou získat podporu z OPŽP také obce.
V poslední části série o investicích do úspor energie se Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, konkrétně zaměřuje na dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení a snižování světelného znečištění.

PARTNEŘI